Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

เส้นทางการจราจรและสถานที่จอดรถ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

เส้นทางการจราจรและสถานที่จอดรถ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้การจัดเตรียมสถานที่และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ ดังนี้
          วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ จะดำเนินการจัดเตรียมสถานที่งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ จึงมีการปิดเส้นทางการจราจร เพื่อจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยงดให้ยานพาหนะเข้าออก ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม (หน้าศาลพระภูมิไปจนถึงหน้าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้วบริเวณทางเข้าอาคาร 24 ไปจนถึงอาคาร 27 และลานจอดรถด้านข้างอาคาร 27
          ด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 เปิดประตู 1 เป็นประตู
ให้ยานพาหนะออก ส่วนประตู
 2 มหาวิทยาลัยเปิดให้เป็นทางเข้า-ออก สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีสติกเกอร์จอดรถ และแขกผู้มีเกียรติของมหาวิทยาลัย สามารถนำยานพาหนะเข้า-ออก ได้ตลอดเวลา สำหรับบัณฑิต ญาติบัณฑิต จะอนุญาตให้เข้ามหาวิทยาลัยได้เฉพาะเวลา 06.00-08.30 และเวลา 16.00-06.00 นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้า สำหรับการจราจรและการจอดยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนที่ด้านล่าง
          สำหรับสถานที่จอดยานพาหนะภายนอก มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ไว้บริการจอดยานพาหนะของบัณฑิต ญาติบัณฑิต และผู้มาติดต่อราชการ ดังนี้
          1.  วัดพายัพ
          2.  วัดสามัคคี
          3.  วัดพลับ
          4.  วัดอีสาน
          5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
          6.  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา จำกัด
          7.  ลานจอดรถโกลบอลเฮ้าส์ นครราชสีมา
          8. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
          9.  ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช
          10. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
          จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
 
n05