Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 43/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก  >>>