Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

.............ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา โดยจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  >>>
<<< ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  >>>