Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ ฉบับที่ ๓

 

news0203

=== อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ===

 

 ads26

 

=== อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ===

=== รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ ===

 

 


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการกองทุนบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฉบับที่ ๑
 

เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการฯ

=== คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ===

=== ตารางแนบท้ายประกาศ ===

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.)

แบบประวัติและผลงาน
ใบสมัคร

-------

คณะกรรมการกองทุนบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
แบบประวัติและผลงาน
ใบสมัคร
-------

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ
แบบประวัติและผลงาน
ใบสมัคร