Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
91 ประกาศรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ณ Universiti Putra Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย 527
92 ประมูลราคาเช่าพื้นที่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณด้านหน้าอาคาร 26 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 546
93 เครื่องหมายประกอบการแต่งกายของนักศึกษาที่จะดำเนินการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 648
94 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 658
95 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 727
96 โครงการประกวดสื่อ eDLTV “จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง” 311
97 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) 263
98 กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 5 ปี และนักศึกษาตกค้างที่จะสำเร็จการศึกษา 2/2559 460
99 รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1998
100 ขอเชิญบุคลากรสายสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสอน″ 337

Page 10 of 25