Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
91 ประกาศรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ณ Universiti Putra Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย 576
92 ประมูลราคาเช่าพื้นที่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณด้านหน้าอาคาร 26 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 613
93 เครื่องหมายประกอบการแต่งกายของนักศึกษาที่จะดำเนินการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 709
94 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 720
95 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 776
96 โครงการประกวดสื่อ eDLTV “จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง” 425
97 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) 317
98 กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 5 ปี และนักศึกษาตกค้างที่จะสำเร็จการศึกษา 2/2559 516
99 รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2052
100 ขอเชิญบุคลากรสายสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสอน″ 384

Page 10 of 25