Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
71 ประการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ 381
72 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 162
73 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 217
74 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 186
75 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 137
76 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 210
77 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 123
78 ผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการ“ร้อยไร่ ร้อยใจ Walk Run Bike มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” 170
79 ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 207
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ 193

Page 8 of 25