Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
71 ประการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ 374
72 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 155
73 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 209
74 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 179
75 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 130
76 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 203
77 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 115
78 ผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการ“ร้อยไร่ ร้อยใจ Walk Run Bike มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” 153
79 ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 200
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ 186

Page 8 of 25