Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
41 รับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2561 3781
42 ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุสีมา ปีที่ 1 468
43 โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 666
44 ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณอาคาร ๓๖ ชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 337
45 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการศึกษาเพื่อปวงชน ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 482
46 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 433
47 ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 666
48 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สอบ IELTS สอบ TOEFL สอบ TOEIC และสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK ระดับ 1-6 2676
49 ประมูลราคาเช่าพื้นที่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณอาคาร 36 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 337
50 ไปปลูกป่ากันเถอะ กับ "โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙" 202

Page 5 of 25