Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
41 รับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2561 3768
42 ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุสีมา ปีที่ 1 461
43 โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 654
44 ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณอาคาร ๓๖ ชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 309
45 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการศึกษาเพื่อปวงชน ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 470
46 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 426
47 ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 652
48 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สอบ IELTS สอบ TOEFL สอบ TOEIC และสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK ระดับ 1-6 2520
49 ประมูลราคาเช่าพื้นที่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณอาคาร 36 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 294
50 ไปปลูกป่ากันเถอะ กับ "โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙" 190

Page 5 of 25