Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
11 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 216
12 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 174
13 กำหนดการสอบ Placement Test ภาคการศึกษาที่ 2/2560 273
14 การประกวด “สื่อโปสเตอร์ POSTER” เพื่อการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 596
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารด้วยภาษามือไทยพื้นฐาน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” 365
16 ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1375
17 โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมและสร้างความภักดีต่อองค์กร เรื่อง "กฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและผลประโยชน์ทับซ้อนในทางปกครอง" 120
18 เทศกาลโคราช ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 627
19 กลางเดิ่น เรือนโคราช 2 ตอนที่ 2 แกกะฉัน ... หมู่กั๋นนานาชาติ 4 กุมภาพันธ์ 2561 176
20 โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 119

Page 2 of 25