Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Homeมหาวิทยาลัยวิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

แหล่งวิชาการ  สร้างสรรค์คนดี  มีคุณธรรม  นำสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน


พันธกิจ

- ผลิตบัณทิตที่สำนึกดี มีความรู้ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
- สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและสร้างสรรค์คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล
- ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
- บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วิจัย สร้างองค์ความรู้  พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยและสากล
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การยอมรับในระดับสากล

 

ยุทธศาสตร์

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
2. ปฏิรูประบบวิจัยและการบริหารทางวิชาการให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. บูรณาการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
4. เสริมสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
5. ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี