Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

EDO

 

Login  เข้าสู่ระบบ   คลิกที่นี่ 

คู่มือการใช ้งาน English Discoveries

 

             สำหรับนักศึกษา

 

ลงทะเบียนเข้าสอบ Placement Test ===คลิกที่นี่===

สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (001002)

หรือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (001003) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

และยังไม่ได้ทดสอบ Placement Test

 

 

ประกาศ

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) พ.ศ. 2560

 

เลขที่ 469/2560  มีผลบังคับใช้วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึง 17 ธันวาคม 2560   === คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด ===

เลขที่ 770/2560  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป   === คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด ===

 

  

 

 

 

           สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงการใช้งานสื่อEnglish Discoveries Online

 

 

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ี 1 

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ 2

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ 3

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ 4

 

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รอบที่ 5