Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

การรับเข้าศึกษา

stu2019

 
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

(ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ)

 

การแสดงที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Browser เป็น Google Chrome

 

 

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

 

ภาคปกติ
1. ประเภทโควตา
    1.1 โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา 
  - รับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต 12 ธ.ค. 59 - 13 ม.ค. 60
  - ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 12 ธ.ค. 59 - 20 ม.ค. 60
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 25 ม.ค. 60
  - สอบข้อเขียน 4 ก.พ. 60
  - ประกาศผลการสอบข้อเขียน 11 ก.พ. 60
  - สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน) 25 ก.พ. 60
  - ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 6 มี.ค. 60
  - รายงานตัว 8 เม.ย. 60
    1.2 โควตาเรียนดี โควตากิจกรรมดีเด่น โควตาพิเศษ (ฐานะครอบครัวยากจน)
  - รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 12 ธ.ค. 59 - 13 ม.ค. 60
  - ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 12 ธ.ค. 59 - 20 ม.ค. 60
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 25 ม.ค. 60
  - สอบข้อเขียน 5 ก.พ. 60
  - ประกาศผลการสอบข้อเขียน 11 ก.พ. 60
  - ผู้สอบผ่านข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด 26 ก.พ. 60
    (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)  
  - ประกาศผลสอบคัดเลือก 6 มี.ค. 60
  - รายงานตัว 8 - 9 เม.ย. 60
2. ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
  - รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 10 ก.พ. - 10 มี.ค. 60
  - ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 10 ก.พ. - 17 มี.ค. 60
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 24 มี.ค. 60
  - สอบข้อเขียน 3 - 5 เม.ย. 60
  - ประกาศผลสอบข้อเขียน 24 เม.ย. 60
  - ผู้สอบผ่านข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด 16 พ.ค. 60
    (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)  
  - ประกาศผลสอบคัดเลือก 26 พ.ค. 60
  - รายงานตัว  13 มิ.ย. 60
     
     
     
โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 21) เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
  - รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 24 เม.ย. - 22 พ.ค. 60
  - ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 24 เม.ย. - 26 พ.ค. 60
  - ประกาศปิดสาขาวิชาที่มีผู้สมัครน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 27 พ.ค. 60
  - ติดต่อเปลี่ยนสาขาวิชา (เฉพาะผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่ปิดและ ต้องติดต่อ 27 - 30 พ.ค. 60
    ด้วยตนเองเท่านั้น ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1)  
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 31 พ.ค. 60
  - สอบคัดเลือก 3 - 4 มิ.ย. 60
  - ประกาศผลสอบคัดเลือก 9 มิ.ย. 60
  - รายงานตัว  1 ก.ค. 60
     
หมายเหตุ    
  1. กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามประกาศมหาวิทยาลัย
  2. ติดตามข้อมูลกำหนดการรับนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้ที่ www.nrru.ac.th เลือกเมนูการรับเข้าศึกษา

 

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

** คลิกที่ชื่อสาขาวิชา  เพื่ออ่านรายละเอียด **

         
หลักสูตร สาขาวิชา ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. หมายเหตุ
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. (หลักสูตร 5 ปี) 1. คณิตศาสตร์ true a -

รับสายวิทย์-คณิต

 

  2. ภาษาอังกฤษ true a -  
  3. การศึกษาปฐมวัย true a -  
  4. ภาษาไทย true a -  
  5. การศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย true a -  
  6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป true a -

รับสายวิทย์-คณิต

 

  7. ศิลปศึกษา true a -  
  8. สังคมศึกษา true a -  
  9. เคมี true a -

รับสายวิทย์-คณิต

 

  10. ฟิสิกส์ true a -

รับสายวิทย์-คณิต

 

  11. ชีววิทยา true a -

รับสายวิทย์-คณิต

 

  12. คอมพิวเตอร์ศึกษา true a -  
  13. พลศึกษา true a -  
  14. ดนตรี true a -  
  15. นาฏศิลป์ไทย true a -  
  16. อุตสาหกรรมศึกษา true a - รับสายวิทย์-คณิต,
ศิลป์-คำนวน
และปวช. ที่เกี่ยวข้อง
  17. พุทธศาสนศึกษา true a -  
  18. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว - ภาษาไทย true a -  
19. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา - คอมพิวเตอร์ศึกษา true a -  
     
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. เคมี true a - รับสายวิทย์-คณิต
  2. ฟิสิกส์ true a - รับสายวิทย์-คณิต
  3. เกษตรศาสตร์ true a - รับสายวิทย์-คณิต
  4. คหกรรมศาสตร์ true a true a  
  5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ true a true a รับสายวิทย์-คณิต
  6. เทคโนโลยีสารสนเทศ true a true a รับสายวิทย์-คณิต
  7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร true a - รับสายวิทย์-คณิต
  8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม true a - รับสายวิทย์-คณิต
  9. ภูมิสารสนเทศ true a - รับสายวิทย์-คณิต,
ศิลป์-คำนวน 
  10. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย true a true a  
  11. ชีววิทยา true a - รับสายวิทย์-คณิต
  12. เทคนิคการสัตวแพทย์ true a - รับสายวิทย์-คณิต
  13. สถิติประยุกต์ true a - รับสายวิทย์-คณิต
  14. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ true a -  
  15. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย true a - รับสายวิทย์-คณิต
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ส.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. สาธารณสุขชุมชน true a true a รับสายวิทย์-คณิต
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. ภาษาไทย true a -  
  2. ภาษาอังกฤษ true a true a  
  3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ true a true a  
  4. ภาษาญี่ปุ่น true a true a  
  5. ภาษาจีน true a true a  
  6. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ true a -  
  7. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว true a -  
  8. การจัดการโรงแรม true a true a  
  9. การพัฒนาสังคม true a true a  
ศศ.บ. (เทียบโอน) 1. การจัดการโรงแรม true a - ปวส. หรือเทียบเท่า
ทางด้านบริหารธุรกิจ,
พานิชยศาสตร์,
คหกรรมศาสตร์
หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. นิติศาสตร์ true a true a  
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. รัฐประศาสนศาสตร์ true a true a  
7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศป.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. ออกแบบนิเทศศิลป์  true a  true a  
  2. ทัศนศิลป์  true a  -
8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อส.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม true a - รับสายวิทย์-คณิต,
ศิลป์-คำนวน
และปวช. ที่เกี่ยวข้อง
  2. เทคโนโลยีก่อสร้าง true a -
  3. การจัดการอุตสาหกรรม true a -
  4. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม true a -
  5. เทคโนโลยีเซรามิกส์  true a -
อส.บ. (เทียบโอน) 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม true a -  
อส.บ. (ต่อเนื่อง 2 ปี) 1. การจัดการอุตสาหกรรม true a true a  
  2. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม true a true a  
  3. เทคโนโลยีก่อสร้าง true a -  
9. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถ.บ. (หลักสูตร 5 ปี) 1. สถาปัตยกรรม true a - รับสายวิทย์-คณิต,
ศิลป์-คำนวน
และปวช. ที่เกี่ยวข้อง
10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. นิเทศศาสตร์ true a true a  
11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. การจัดการ true a true a  
  2. การตลาด true a true a  
  3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ true a true a  
  4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ true a true a  
  5. การเงินและการธนาคาร true a true a  
บธ.บ. (เทียบโอน) 1. การจัดการ true a true a  
  2. การตลาด true a -  
  3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - -  
  4. การเงินและการธนาคาร - -  
  5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ true a true a  
12. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. เศรษฐศาสตร์ true a - รับสายวิทย์-คณิต
หรือศิลป์-คำนวณ
13. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. การบัญชี true a true a  
บช.บ. (เทียบโอน) 1. การบัญชี - true a  
         
หมายเหตุ : สาขาวิชาที่เปิดสอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย