Menu
item 01item 02item 04
    
    
    
Display # 
# Title Hits
1 กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 30269
2 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 4785
3 การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคปกติ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 8716
4 การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 1984
5 การป้องกันการติดไวรัส Wanna Cry เบื้องต้น 2521
6 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 1746
7 แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ 868
8 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 22236
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 3966
10 การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ 1101
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3