Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการนำส่งแบบรายงาน

 

มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ  ภาค กศ.ปช.
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560

        - ภาคการศึกษาที่ 2 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครูยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

        - ภาคการศึกษาที่  2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

 

        - ภาคการศึกษาที่  2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

        - ภาคการศึกษาที่ 1 
ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู  

 - ภาคการศึกษาที่  2 

ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์ –อาทิตย์) ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

 - ภาคการศึกษาที่  2  

ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์ – อาทิตย์)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

 - ภาคการศึกษาที่ 1 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการศึกษาเพื่อปวงชน  ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

 

 - ภาคการศึกษาที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

 - ภาคการศึกษาที่ 1 ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

        - ภาคการศึกษาที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียน รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559

          - ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2559 

 

        - ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาภาคปกติ ที่ลงทะเบียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต, บัญชีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน) และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี(5ปี) ปีการศึกษา 2559  

 

       - ภาคการศึกษาที่ 2 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (5ปี) ภาคปกติที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาฤดูร้อน

      - ภาคการศึกษาที่ 2 เปลี่ยนแปลงปฏิทิน การเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู  ฉบับที่ 2 

      - ภาคการศึกษาที่ 2 เปลี่ยนแปลงปฏิทิน การเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

      - ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4  

       - ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู  

 

      - ภาคการศึกษาที่ 2  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 
      - ภาคการศึกษาที่ 1  

         (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียน
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)

 - ภาคการศึกษาฤดูร้อน  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาค  กศ.ปช.  (เสาร์ – อาทิตย์)  ปีการศึกษา  2559  

 

 - ภาคการศึกษาที่ 2(ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู) 

 - ภาคการศึกษาที่ 2(นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)  

 - ภาคการศึกษาที่ 1 

      - ภาคการศึกษาที่ 1  
         (ยกเว้นสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียน
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)
 - ภาคการศึกษาที่ 1 เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง 

      - ภาคการศึกษาที่ 1 เปลี่ยนแปลง(ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)  

 - ภาคการศึกษาที่ 1(นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู) 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558

      - ภาคการศึกษาที่ 1  
         (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียน
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)

      - ภาคการศึกษาที่ 1
      - ภาคการศึกษาที่ 1  
       (ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียน
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)
      - ภาคการศึกษาที่ 2 
      - ภาคการศึกษาที่ 2  (สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)
      ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
      - ภาคการศึกษาที่ 2   (สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4)
      - ภาคการศึกษาที่ 2 (ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4)
       - งดการเรียนการสอน  (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4) 
       - งดการเรียนการสอน  (ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีที่ 4) 

       - เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
(เทียบโอน)ภาคปกติที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน
 

         - ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

 

 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2557
        - ภาคการศึกษาที่ 1  (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและตกค้าง) เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3        - ภาคการศึกษาที่ 1  
        - ภาคการศึกษาที่ 1   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ) ฉบับที่ 3        - งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. 
        - ภาคการศึกษาที่ 1         - งดการเรียนการสอน   (กิจกรรมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร)
        - ภาคการศึกษาที่ 1   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและตกค้าง)     
        - ภาคการศึกษาที่ 1     (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและตกค้าง)  เปลี่ยนแปลง        - ภาคการศึกษาที่ 2  
        - ภาคการศึกษาที่ 1   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและตกค้าง) เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2       - ภาคการศึกษาที่ 2   (เปลี่ยนแปลง)
        - ภาคการศึกษาที่ 1   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ) ฉบับที่ 2       - ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
        - ภาคการศึกษาที่ 1   (เปลี่ยนแปลง)
        - ภาคการศึกษาที่ 2   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและตกค้าง)
        - งดการเรียนการสอน   (กิจกรรมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร)
        - ภาคการศึกษาที่ 2   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ)
        - ภาคการศึกษาที่ 2   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
        - ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2556
        - ภาคการศึกษาที่ 1 (เปลี่ยนแปลง)  
        - ภาคการศึกษาที่ 1 
        - ภาคการศึกษาที่ 1 (เปลี่ยนแปลง)  
        - ภาคการศึกษาที่ 1 
        - ภาคการศึกษาที่ 2          - ภาคการศึกษาที่ 2  (เปลี่ยนแปลง)
        - ภาคการศึกษาที่ 2 
        - ภาคการศึกษาฤดูร้อน          - ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 2(นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)