Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคปกติ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561

icon2017

 

 

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ภาคปกติ
รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2561


                         1. รายละเอียดประกาศรับสมัคร

                         2. เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร

----------------

 

การรับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)

                      1. รายละเอียดประกาศรับสมัคร
                      2. เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร
                      3. ใบสมัคร

poster stu2561