Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

icon31 07


โดยใช้ Username คือรหัสนักศึกษา เช่น  60801xxxxx และ
           Password คือ รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก

 

ทั้งนี้หากพบปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานระบบเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 3 หรือ โทรศัพท์ภายใน 2730  2733