Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

 

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

     ด้วยมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินการขอรับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประสบภัยไร้ที่อยู่อาศัยอีกทั้งขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค  เวชภัณฑ์ในการเยียวยาและอื่นๆ มหาวิทยาลัยเห็นถึงความสำคัญ ในการช่วยเหลือพี่น้องร่วมโลกโดยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะหยิบยื่นน้ำใจและความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในครั้งนี้

     ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขอความอนุเคราะห์รวบรวมส่งที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2) ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 โทรศัพท์ภายใน 1504 เพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป